Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Handhaving? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u allemaal te bieden heeft? Bekijk dan de handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Handhaving is alleen toegankelijk voor abonnees.  Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

 

Gehandicapten

A A
sluiten

Frauderen met de gehandicaptenparkeerkaart

Laatste update 12 december 2017
Auteur(s): Willem Dijsselhof

Als een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gestolen of vermist is, dient de houder van de GPK aangifte te doen bij de politie. Met de aangifte kan een nieuwe kaart bij de gemeente worden aangevraagd. Bij de aanvraag moet een kopie van het proces-verbaal (bij diefstal) of het bewijs van vermissing (bij verlies) worden toegevoegd. Een nieuwe GPK kost geld.

Een als verloren opgegeven GPK die gevonden wordt, dient zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd. Dat geldt ook voor verlopen GPK’s.

Een gehandicaptenparkeerkaart is veel geld waard op de zwarte markt, omdat je daarmee bijna overal gratis kunt parkeren.

Sommige gemeenten vermelden een kenteken op de GPK. Daarmee wordt diefstal minder aantrekkelijk gemaakt.

Gemeenten kunnen in de centrale registratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Een deelnemende gemeente registreert bij afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart het kaartnummer, de ingangsdatum en de vervaldatum in de centrale database. Als een gebruiker de kaart als gestolen of vermist opgeeft, kan de gemeente deze direct in de database blokkeren. Handhavers controleren op straat of een kaart terecht wordt gebruikt, door het kaartnummer in te voeren in hun zakcomputer. Dit blijkt een effectieve methode tegen misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten.

De gemeente die de kaart heeft afgegeven kan bij misbruik de GPK ongeldig verklaren en intrekken. Als de kaarten worden vervalst of veranderd, is sprake van valsheid in geschrifte.

De gehandicaptenparkeerkaart is niet op kenteken afgegeven en de gegevens van de individuele houder staan op de achterzijde van de kaart. Vanwege deze anonimiteit, slechte handhaafbaarheid en lange geldigheidsduur is de GPK aantrekkelijk voor diefstal en andere vormen van misbruik. Iemand die niet in aanmerking komt voor een Gehandicaptenparkeerkaart kan proberen er een via de illegale weg te verkrijgen. Daarvoor staat een aantal mogelijkheden ter beschikking. Op een aantal daarvan kan de gemeente als verstrekker invloed uitoefenen. Misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten kan niet worden beboet omdat in de wet de koppeling tussen de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart met de sanctiebepalingen in de Wegenverkeerswet ontbreekt. Een gehandicaptenparkeerkaart intrekken is de enige mogelijke sanctie.

Hieronder volgt een beschrijving aantal mogelijkheden om met GPK’s te frauderen.

Lenen

De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden. Dit betekent dat de kaart in verschillende voertuigen mag worden gebruikt, maar dat de houder de gehandicaptenparkeerkaart niet door anderen mag laten gebruiken als het parkeren niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte zelf. Het is niet toegestaan de gehandicaptenparkeerkaart uit te lenen aan derden of gebruik te maken van een gekopieerde kaart. Bij een passagierskaart is de bestuurder van het motorvoertuig overigens verantwoordelijk voor het juiste gebruik op dat moment en niet de passagier.

Diefstal uit auto

Sinds de overgang van het Nederlandse model voor de gehandicaptenparkeerkaart naar het Europese model, is het aantal diefstallen van kaarten fors toegenomen. Dit komt doordat de gehandicaptenparkeerkaart niet meer is gekoppeld aan de auto door vermelding van het kenteken op de kaart. In reactie daarop is een aantal gemeenten gestart met het op vrijwillige basis vermelden van het kenteken op de kaart. Naar het zich laat aanzien scheelt dit in het aantal diefstallen.

Misbruik van de kaart na het stelen uit de auto wordt tegengaan doordat de betreffende kaart direct geblokkeerd kan worden (mits er aangifte is gedaan).

Het verstrekken van onjuiste gegevens

Men kan valsheid in geschrifte plegen als ervoor wordt gezorgd dat een gehandicaptenparkeerkaart wordt verkregen. Iemand kan een gebrek voorwenden of een aandoening erger voordoen dan het daadwerkelijk is, zodat ten onrechte een GPK wordt afgegeven.

Vervalsing van de kaart

Het vervalsen van een gehandicaptenparkeerkaart is mogelijk, hoewel er beveiligingen op de kaart zijn aangebracht. Zo is de kaart voorzien van een hologram. Als het voorkomt, dan zal men trachten dit in grote hoeveelheden af te zetten. Het kost immers moeite en geld om deze kaarten na te maken.

Vaker komt het voor dat er gegevens op een legaal verstrekte kaart vervalst worden, zoals de vervaldatum. Als er sprake is van een vervalsing dan kan gehandhaafd worden vanwege valsheid in geschrifte. De kaart mag door een daarvoor bevoegd opsporingsambtenaar in beslag worden genomen.

Gebruik van een verlopen kaart

Een kaart kan verlopen zijn en wordt dan op zo'n manier achter de ruit gelegd, dat de vervaldatum niet zichtbaar is. Ook komt het voor dat de kaart nog wel geldig is, maar dat de houder bijvoorbeeld is overleden en de kaart door een ander familielid wordt gebruikt.

In artikel 53 van het BABW is geformuleerd wanneer de gehandicaptenparkeerkaart zijn geldigheid verliest. Dit betreft:

  • het verstrijken van de geldigheidsduur;
  • de afgifte van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart of een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart;
  • het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen;
  • het overlijden van de houder;
  • ongeldigverklaring (zie toelichting hieronder).

Een kaart die zijn geldigheid heeft verloren, moet zo spoedig mogelijk worden ingeleverd (artikel 54 BABW). Overtreding hiervan is een strafbaar feit (artikel 59 BABW).

Handhaving algemeen

Als een GPK onrechtmatig gebruikt wordt, is het mogelijk om te beboeten vanwege onterechte parkeerhandelingen, zoals het langer dan 3 uur parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt of het zonder gehandicaptenparkeerkaart parkeren op een algemene parkeerplaats voor gehandicapten. Aanvragers van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders hoeven niet in het bezit te zijn van een voertuig. Dit betekent dat, in strijd met de gebruiksvoorschriften, de gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders gebruikt kan worden als passagierskaart. Dit oneigenlijke gebruik wordt in de hand gewerkt doordat de criteria voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanzienlijk strenger zijn dan voor bestuurders. Handhaving op dit oneigenlijke gebruik is echter nauwelijks mogelijk.

Bij misbruik kan soms gehandhaafd worden op andere strafbare feiten zoals, valsheid in geschrifte en diefstal.

Ongeldigverklaring

In lid 2 en 3 van artikel 53 van het BABW zijn extra voorwaarden geformuleerd die het bevoegd gezag de mogelijkheid geven om een gehandicaptenparkeerkaart ongeldig te verklaren. Het bevoegde gezag is de verstrekker van de GPK. Het bevoegde gezag kan dit doen als de aanvrager onjuiste gegevens heeft verschaft en de kaart niet zou zijn afgegeven indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest. Daarnaast is het mogelijk om de gehandicaptenparkeerkaart ongeldig te laten verklaren als het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart geen verband houdt met het vervoer van de houder/passagier/instelling waaraan de vergunning is verstrekt.

Misbruik van (ongeldige of verlopen) gehandicaptenparkeerkaarten kan niet worden beboet omdat in de wet de koppeling tussen de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart met de sanctiebepalingen in de Wegenverkeerswet ontbreekt. Een gehandicaptenparkeerkaart intrekken is de enige mogelijke sanctie. Een ongeldige of ingetrokken kaart moet worden ingeleverd.

Kort samengevat

De gemeente die de kaart heeft afgegeven kan bij misbruik de GPK ongeldig verklaren en intrekken. Als de kaarten worden vervalst of veranderd, is sprake van valsheid in geschrifte. In geval van misbruik kan de gebruiker geen beroep doen op de gebruiksrechten van de kaart en kan behandeld worden als een ieder die in strijd met de geldende regels parkeert.

Handhaving

In artikel 160 WvW wordt o.a. het “doen stilhouden van een voertuig” en het “ter inzage vorderen van bescheiden” geregeld. Het opzettelijk niet voldoen aan het ter inzage afgeven van het rijbewijs levert een misdrijf op zoals bedoeld in artikel 184 WvSr.

Art. 160 (ambtelijk bevel):

Op de eerste vordering van de in artikel 159 bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat motorrijtuig te doen stilhouden alsmede de volgende bewijzen behoorlijk ter inzage af te geven:

e. een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten, indien hij ter zake van het besturen van het motorrijtuig op grond van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift dient te beschikken over een dergelijke kaart.

De in art. 159 bedoelde personen zijn o.a. de in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen, dus ook boa's;

Handhaving controleert wanneer zij een kaart in de auto zien liggen of de kaart niet als gestolen, vermist of ingetrokken staat opgegeven of vervalst is. De handhaver controleert of de persoon voor wie de kaart is afgegeven in de directe nabijheid van het geparkeerde voertuig aanwezig is. Omdat het gaat om de controlerende bevoegdheden van een toezichthouder (Wet Mulder)mag een bevoegd opsporingsambtenaar als toezichthouder medewerking vorderen.

Inbeslagneming

Het innemen van de GPK om deze over te dragen aan het bevoegde gezag dat de kaart heeft afgegeven vindt geen steun in de wet. Inbeslagneming van de GPK is bij het opleggen van een administratieve sanctie niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om de gedraging als strafbaar feit via strafrechtelijke weg af te handelen. Er kan dan wel tot inbeslagneming over worden gegaan omdat de kaart de waarheid aan de dag kan brengen. Is er bijvoorbeeld sprake van een gestolen, valse of vervalste GPK, dan kan eveneens strafrechtelijk worden opgetreden en is de kaart vatbaar voor inbeslagneming.

Uiteraard is het altijd mogelijk dat iemand vrijwillig afstand doet.

Innemen

Wanneer het bevoegde gezag constateert dat een gehandicaptenparkeerkaart zijn geldigheid heeft verloren, stuurt de gemeente een schriftelijk verzoek aan de betreffende persoon om deze voor een bepaalde datum in te leveren bij de gemeente. Wanneer aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven, volgt schriftelijk een tweede verzoek, waarin de gemeente tevens wijst op de gevolgen van het niet inleveren, namelijk het opmaken van een proces-verbaal door de politie en het in beslag nemen van de kaart door de politie. Wanneer ook geen gehoor wordt gegeven aan dit tweede verzoek, vraagt de gemeente aan de politie om daadwerkelijk proces-verbaal op te maken en de gehandicaptenparkeerkaart in beslag te nemen.

Registratie ongeldige kaarten

De RDW kan voor gemeenten de registratie van ongeldige kaarten bijhouden. Zie hiervoor de site RDW registratie GPK. Deze dienstverlening verloopt via het Servicehuis parkeren.

De Registratie Parkeer- en Verblijfsrechten is de basis voor deze dienst. Voor gemeenten en handhavers, waar hun bestaande systeem nog geen aansluiting heeft op RPV, zijn eenvoudige applicaties beschikbaar gesteld voor de vastlegging en voor de raadpleging.

Een deelnemende gemeente registreert bij afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart het kaartnummer, de ingangsdatum en de vervaldatum in de centrale database. Als een gebruiker de kaart als gestolen of vermist opgeeft, kan de gemeente deze direct in de database blokkeren. Handhavers controleren op straat of een kaart terecht wordt gebruikt, door het kaartnummer in te voeren in hun zakcomputer. Dit blijkt een effectieve methode tegen misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten.